White Iris - Preston Bailey Collection

White Iris – Preston Bailey Collection